ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

 

Апотека Нови Сад је здравствена установа која у оквиру својих делатности врши медицинско снабдевање становништва, здравствених установа и других организација лековима, медицинским средствима и другом робом, даје упутства за њихову правилну употребу, издаје и справља лекове по рецептури, прати савремена, стручна и научна достигнућа у области фармакотерапије и учествује у програму здравствене заштите.

Укупна делатност запослених стално је усмерена у правцу постизања задовољења потреба и очекивања корисника услуга, пословних партнера и других заинтересованих страна.

Политика квалитета, као саставни део пословне политике, развија систем менаџмента квалитетом, којим се обезбеђује:

 • задовољење захтева корисника услуга апотеке,
 • очување и унапређење здравља становништва,
 • испуњавање највиших захтева професионалних стандарда поштовањем принципа Добре апотекарске праксе,
 • праћење и повишење задовољства запослених, као и перманентно унапређење њихових знања и
 • задовољење захтева свих других корисника.

Рукововдство, у свом раду промовише процесни приступ и размишљање засновано на ризицима. Процесни приступ омогућава боље функционисање система и ефикасније међусобно деловање свих процеса, а размишљање засновано на ризицима омогућава смањење негативних ефеката превентивним деловањем у процесима.

Сви запослени прихватају унапређење и развијање система менаџмента квалитетом, као део свог свакодневног рада, своју обавезу у развијању културе квалитета у складу са утврђеном Политиком квалитета, а у циљу сталног побољшања квалитета својих услуга и производа, радне ефикасности и финансијских потенцијала.

Побољшање система менаџмента квалитетом се остварује кроз:

 • сталан надзор над свим процесима рада,
 • стално преиспитивање рада, ефективности и ефикасности,
 • праћење и побољшање задовољства корисника услуга апотеке и осталих корисника услуга,
 • праћење и побољшање задовољства запослених,
 • избор добављача и успостављање партнерских односа са њима,
 • креирање пријатног амбијента за запослене и кориснике услуга.

Дефинисањем и остваривањем свих постављених циљева Политике квалитета допринеће се реализацији стратешког циља – јасног и дефинисаног имиџа Апотеке Нови Сад, као институције од поверења, која ће се код свих својих садашњих и потенцијалних партнера са којима сарађује или ће сарађивати, представити као лидер у областима којима се бави.

 

У Новом Саду, 02. август 2017.

 

Дешавања у Апотеци Нови Сад